GLASNIK

Broj 28 / No. 28 

Godina / Vol. 24

Datum izdavanja / Date of publishing:
 

Decembar, 1990 / December, 1990

Izdavač / Publisher:

Savez geodetskih inženjera i geometara SR Bosne i Hercegovine
(Obala 21, 71000 Sarajevo, Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina)
 

Association of Geodetic Engineers and Surveyors of Bosnia and Herzegovina
(Obala 21, 71000 Sarajevo, Socialist Republic of Bosna i Hercegovina)

Glavni i odgovorni urednik / In Chief Editor:

 

Prof.dr. Smail Pašalić, dipl.ing.geod.

SADRŽAJ / CONTENTS

     

Strana / Page

 

Nihad Kapetanović

Eliminacija greške optičkog viska ugrađenog u podnožje instrumenta metodom rada

1

 

Smail Pašalić

Uticaj tačnosti kota i koordinata stabilnih tačaka na tačnost određivanja pomjeranja terena

10

 

Nihad Kapetanović,  Slobodan Pandžić

Određivanje visinskih razlika teodolitom pomoću baze na vertikalnoj letvi

21

 

Uredništvo

Treći susret GIG-a BiH – Igman 1990.

29

 

Mustafa Begić

Igman ’90. – uvodni referat

30

 

Mirza Bakšić

Aktivnosti saveza GIG-a između drugog i trećeg susreta

34

 

Mustafa Begić

Izmjene i dopune Zakona o premjeru i katastru nekretnina

37

 

Edib Rondić,            Muhamed Šestić

Automatska obrada podataka u katastru i potreba zakonskog regulisanja njene primjene

40

 

Anđelko Gaco

Neka pitanja usavršavanja Zakona o samostalnosti privređivanja sa Zakonom o premjeru i katastru nekretnina

44

 

Petar Molek

Obnova premjera i rješavanje imovinsko pravnih odnosa kao preduslov za uspostavu katastra nekretnina

49

 

Ismet Sadović

Održavanje katastra zemljišta i privatna geodetska praksa

54

 

Izet Camić

Prijedlog izmjena Zakona o premjeru i katastru nekretnina

57

 

Tomislav Krzyk

Podaci premjera u funkciji planiranja

59

 

Republički zavod za  statistiku

Informacija o razlozima za nedonošenje Zakona o jedinstvenoj evidenciji prostornih jedinica

63

 

Kemal Arnautović

Iskustva na izradi i održavanju katastra komunalnih uređaja grada Banja Luke

66

 

Njegoslav Vukotić

Potreba osnivanja III stepena nastave iz oblasti komasacija

74

 

Građevinski fakultet - Geodetski odsjek

Primjedbe na izmjene i dopune Zakona o premjeru i katastru nekretnina

79

 

Mirza Bakšić

Izvod iz rasprava

80

 

Mustafa Begić

Zaključci sa trećeg susreta GIGBiH održanog na Igmanu juna 1990. god.

82

 

Problemi školovanja i zapošljavanja geodetskih stručnjaka

86

 

Prijedlog komisije Saveza GIG-a BiH

87

 

Obrazovanje geodetskog kadra

88

 

Saradnicima

90