Časopis Saveza udruženja građana geodetske struke u Bosni i Hercegovini

Journal of the Union of Associations of Geodetic Professionals in Bosnia and Herzegovina

Prvi štampani broj časopisa objavljen je 1967. godine. Elektronsko izdanje časopisa objavljuje se na internetu od 2011. godine.

 

The first printed issue of the journal was published in 1967. Electronic edition of the journal is published on the internet since 2011.

GEODETSKI GLASNIK
UDK 528  /  ISSN: 1512-6102  /  ISSN 2233-1786 Online
POČETNA / HOME

O ČASOPISU / ABOUT THE JOURNAL

AKTUELNI BROJ / CURRENT ISSUE

ARHIVA / ARCHIVE

IMPRESUM / IMPRESSUM

UPUTSTVO ZA AUTORE / GUIDELINES FOR AUTHORS

 

 

Uputstvo za autore

 

 

 

Authors guidelines

 

Priprema rukopisa

Rukopis na jezicima tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini i/ili na engleskom jeziku  podnosi se uredništvu napisan s jednostrukim proredom fontom veličine 10 na stranici papira formata B5 (176 x 250 mm). S lijeve strane svakog lista treba ostaviti 2 cm slobodnog prostora. Sve stranice rukopisa označavaju se rednim brojevima.

Svaki rad treba da bude napisan u najkraćem obliku što ga jasnoća izlaganja dopušta (do 20 stranica), dok je optimalan obim sažetka do 150 riječi. Uredništvo će objaviti i duže radove ako procijeni da sadržaj opravdava takav oblik. Tekst treba biti jasan, koncizan, gramatički ispravan, bez tipografskih grešaka. Dužnost autora je da pripremljeni rukopis bude jezički potpuno ispravan.

Kod radova koji se recenziraju treba navesti naslov rada, sažetak s ključnim riječima, autor(e), stručnu spremu, naučno zvanje, naziv ustanove u kojoj su zaposleni i njihove kontakt podatke. Ukoliko je rad na bosanskom, hrvatskom ili srpskom jeziku, treba napisati naslov rada, sažetak i ključne riječi i na engleskom jeziku.

Na kraju članka abecednim redom prezimena autora treba navesti popis korištene literature. Radovi iz časopisa navode se na sljedeći način: prezime i incijal imena autora ili grupe autora, godina u zagradi, naslov rada, naziv časopisa, volumen, broj časopisa u godini, broj početne i završne stranice rada. Knjige se navode ovako: prezime i incijal imena autora ili grupe autora, godina u zagradi, naslov knjige, izdavač, mjesto izdavanja. U tekstu se obavezno vrši citiranje autora tako da se u zagradi uz prezime autora navodi godina izdanja publikacije.

Grafički prikazi i tabele prilažu se unutar teksta članka na mjestima gdje trebaju biti prikazani. Svi grafički prikazi i tabele trebaju imati svoj naslov i biti numerisani od 1 nadalje. Crteži, dijagrami i fotografije prilažu se i odvojeno u digitalnom obliku  (TIFF, BMP, JPG, PNG), te moraju biti kvalitetni (optimalna rezolucija je 300 dpi).

 

Predložak i uputstvo za pisanje članka

 

Preparation of manuscript

Manuscripts in languages of the three constitutive nations in Bosnia and Herzegovina and /or in English language are submitted to the Editorial Board, written with a single-spacing and font size 10 on the B5 format page (176 x 250 mm). 2 cm of free space should be left at the left and right side. All the pages of the manuscript are to be paginated.

A work shall be written in the most concise form permitted by the intelligibility of exposition (up to 20 pages) and the optimal size of a summary is up to 150 words. The Editorial Board is going to publish longer papers if their contents justify such forms. The text should be clear, concise, and grammatically correct, without typographic errors. The authors are obliged to prepare the manuscprit in good language.

Title, abstract with keywords, author(s), qualifications, scientific position, the name of the institution where they are employed and their contact details should be given for papers that are subject of review. If the paper is in Bosnian, Croatian or Serbian language, it is necessary to write title, abstract and keywords in English.

Literature cited in text should be listed alphabetically at the end of the article, by last name of author. Journal papers are cited in the following way: last name and initial of first name of author or group of authors, year in parentheses, title, journal title, volume, journal issue in year, first and last page number of the paper. Books are cited in the following way: last name and initial of first name of author or group of authors, book title, publisher, place of publishing.

Graphics and tables shall be accompanied by the text of the article in the places where they need to be shown. All graphs and tables shall be subtitled and numbered from 1 onwards. Drawings, diagrams and photos are also enclosed in a digital form, separately (TIFF, BMP, JPG, PNG), and they must be of an appropriate quality (optimal resolution is 300 dpi).

 

 

A template and instructions for writing an article

 

Autorstvo i originalnost rukopisa

Autori trebaju osigurati da su rukopisi koji su dostavljeni na razmatranje u Geodetskom glasniku, u potpunosti izvorni radovi. Plagiranje bilo koje vrste predstavlja ozbiljnu povredu izdavačkog ponašanja. Autori ne smiju dostaviti rukopise na razmatranje u Geodetskom glasniku, koji u osnovi opisuju isto istraživanje već objavljeno u nekom drugom časopisu. Paralelni podnesci rukopisa nisu dopušteni. Autorstvo treba ograničiti na one koji su značajno doprinijeli provedbi istraživanja/izradi studije u podnesenom rukopisu. Svi oni koji su značajno doprinijeli prikazanom istraživanju/izradi studije trebaju biti navedeni kao koautori. Ostali, koji su na bilo koji drugi način znatno sudjelovali u izradi studije/istraživačkog projekta, trebaju biti navedeni u odjeljku Zahvale. Korespodentni autori trebaju osigurati da su svi koautori vidjeli i odobrili rukopis te pristali na njegovo upućivanje u Geodetski glasnik.

Autori moraju pribaviti sve potrebne dozvole nosioca autorskih prava za reprodukciju materijala koje nisu samostalno kreirali i/ili koji su ranije objavljeni, a rezultat su autorovog vlastitog rada, gdje su autorska prava prenesena na druge subjekte (izuzev SUGGSUBIH). Autor u tekstu mora naglasiti sve materijale koji zahtijevaju dozvolu, uključivanjem odgovarajućeg citata i napomene u nazivima slika i tabela ili u preuzetom tekstu. Materijali koji su preuzeti iz repozitorija s otvorenim pristupom, ili koji se nalaze u javnoj domeni, moraju također sadržavati odgovarajući citat i URL. Za sve preuzete slike, tabele i blokove teksta preko 100 riječi (članci u časopisima) ili preko 500 riječi (knjige), neophodno je priložiti pismenu saglasnost vlasnika autorskih prava.

 

 

Authorship and originality of the manuscript

Authors should ensure that manuscripts, which are submitted for consideration in the Geodetski glasnik, are entirely original works. Plagiarism of any kind represents severe publishing misconduct. Authors should not submit manuscripts for consideration in the Geodetski glasnik that essentially describe the same research already published in another journal. Authorship should be limited to those who have significantly contributed to research/studies reported in submitted manuscripts. Parallel manuscript submissions are not acceptable. All those who have significantly contributed to reported research/studies should be listed as co-authors. Others, who have substantially participated in any other way to the study/research project, should be named in an Acknowledgement section. The corresponding author should ensure that all co-authors have seen and approved the manuscript, and agreed to its submission to the Geodetski glasnik.

Authors must obtain permission from the copyright holder to reproduce any material that they did not create themselves and/or has been previously published, to include the authors’ own work for which copyright was transferred to an entity other than SUGGSUBIH. Each author has a responsibility to identify materials that require permission by including a citation and remark in the figure or table caption or in extracted text. Materials re-used from an open access repository or in the public domain must still include a citation and URL. For any figures, tables, or text blocks exceeding 100 words from a journal article or 500 words from a book, written permission from the copyright holder has been obtained and supplied with the submission.

 

Podnošenje rukopisa

Rukopisi pripremljeni prema navedenom predlošku se šalju uredništvu u digitalnom obliku u nekom od formata programa za obradu teksta na e-mail adresu časopisa: glasnik@suggsbih.ba ili poštom (CD/DVD medij) na adresu uredništva:

Odsjek za geodeziju i geoinformatiku Građevinskog fakulteta u Sarajevu (za Geodetski glasnik)

Stjepana Tomića 1/III, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

 

Manuscript submission

Manuscripts prepared according to a template for writing an article are sent to the Editorial Board in digital form in one of the formats supported by text editors to the journal's e-mail address: glasnik@suggsbih.ba or by standard mail (CD/DVD disc) to the address of Editorial Board:

Faculty of Civil Engineering, Department of Geodesy and Geoinformatics (for Geodetski glasnik)

Stjepana Tomica 1/III, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

 

Recenzijski postupak i korektura

Radovi moraju imati dvije pozitivne recenzije od strane dva nezavisna recenzenta kako bi se mogli prihvatiti za objavljivanje. Ukoliko je neophodno, radovi se nakon recenzije vraćaju autorima na doradu. Autor je dužan detaljno odgovoriti na sve primjedbe ukoliko se zahtijevaju korekcije rada. U odgovoru se mora objasniti koji komentari i korekcije se prihvataju, a koji ne - u tom slučaju se mora predočiti valjana argumentacija za odbijanje primjedbi recenzenta. Nakon završetka recenzijskog postupka autor treba dostaviti popravljeni rad zajedno sa svim prilozima (odgovori na primjedbe urednika i recenzenata, slike ukoliko su mijenjane i sl.) na: glasnik@suggsbih.ba u roku koji odredi Uredništvo.

Autor za korespondenciju dobiva na korekturu otisak rukopisa, nakon što je rad prihvaćen za objavljivanje. Svrha korekture je provjera grafičkog oblikovanja, kompletnosti i tačnosti teksta, tabela i slika.

 

 

 

Autori ne dobivaju honorar za obavljene radove i materijale.

 

Review procedure and proofreading

Only articles with two positive reviews of two independent reviewers can be published. When necessary, reviewed articles are returned to the authors to complete them. The author is obliged to prepare the answer to the revisions in a point-to-point fashion, if the changes of the article are requested. It has to be clearly explained, which comments/corrections were accepted and which not – in this case, the argumentation for refusing the reviewers’ corrections have to be given. Such completion and the acceptance of the paper from the side of the editorial board/reviewers are conditions for publication. Once the review procedure is finished, the author shall send the article together with all attachments (responses to the editor’s and reviewer's comments, figures if they were changed etc.) to the Editorial Board: glasnik@suggsbih.ba in the final term specified by the Editorial Board.

Page proofs will be made available to the corresponding author, once the article has been approved for publishing. The purpose of the proof is to check for typesetting and the completeness and accuracy of the text, tables and figures.

 

 

Authors do not receive fees for published papers and material.