Časopis Saveza udruženja građana geodetske struke u Bosni i Hercegovini

Journal of the Union of Associations of Geodetic Professionals in Bosnia and Herzegovina

Description: C:\Users\Hp Pavilion\Desktop\GG_files\image002.jpg

Prvi štampani broj časopisa objavljen je 1967. godine. Elektronsko izdanje časopisa objavljuje se na internetu od 2011. godine.

 

The first printed issue of the journal was published in 1967. Electronic edition of the journal is published on the internet since 2011.

GEODETSKI GLASNIK

UDK 528  /  ISSN: 1512-6102  /  ISSN 2233-1786 Online

 

POČETNA / HOME

O ČASOPISU / ABOUT THE JOURNAL

AKTUELNI BROJ / CURRENT ISSUE

ARHIVA / ARCHIVE

IMPRESUM / IMPRESSUM

UPUTSTVO ZA AUTORE / GUIDELINES FOR AUTHORS

 

GEODETSKI GLASNIK

 

Časopis Saveza udruženja građana geodetske struke u Bosni i Hercegovini

UDK 528

ISSN 1512-6102

e-ISSN 2233-1786

 

Časopis GEODETSKI GLASNIK upisan je u evidenciju javnih glasila u Uredu za informisanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, pod rednim brojem 841 od 25.12.1998. godine, kao periodična publikacija.

 

IZDAVAČ

Savez udruženja građana geodetske struke u Bosni i Hercegovini

Stjepana Tomića 1/III, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

URL: http://www.suggsbih.ba

E-mail: glasnik@suggsbih.ba

 

CILJEVI I PODRUČJE DJELOVANJA

Naučno-stručni časopis Geodetski glasnik je periodična publikacija Saveza udruženja građana geodetske struke u Bosni i Hercegovini. Ovaj časopis objavljuje članke iz područja geonauka: geodezije, više geodezije, kartografije, geoinformatike, daljinskih istraživanja, fotogrametrije, upravljanja zemljištem, prostornog planiranja, registracije nekretnina i općenito, iz svih područja koja se bave informacijama o prostoru, te važnija saznanja iz drugih područja koja su bitna za razvoj i unapređenje geodezije.

Cilj nam je široj javnosti prezentovati bitne radove s geodetskom tematikom te u skladu s tim objavljivati kvalitetne članke u kojima su opisana najvažnija i najnovija istraživanja iz svih područja geodezije, sa snažnim porukama koja unaprjeđuju naša razumijevanja geoprostornih principa. U Geodetskom glasniku se također objavljuju različiti prilozi kao što su vijesti, osvrti, prikazi bitnih radova objavljenih u drugim časopisima, recenzije knjiga i softvera, obrazovanje i uticaj geodezije na društvo. U tom smislu cilj časopisa je da bude glasilo cjelokupne geodetske zajednice u Bosni i Hercegovini.

 

UREĐIVAČKA POLITIKA

U Geodetskom glasniku objavljuju se naučni članci, stručni članci i prilozi (osvrti, novosti, najave, prikazi knjiga, časopisa i softvera, rezultati obrazovanja i sl.). Svi naučni i stručni radovi podliježu dvostrukoj anonimnoj recenziji. Časopis objavljuje samo neobjavljene naučne i stručne radove koji ne smiju u isto vrijeme i u istom obliku biti ponuđeni drugom izdavaču, nakon što budu prihvaćeni za objavljivanje od strane uredničkog odbora Geodetskog glasnika i dva nezavisna recenzenta. Recenzirani članci se objavljuju na jezicima tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini i/ili na engleskom jeziku. Prilozi se ne recenziraju.

Autori za objavljivanje svojih tekstova u Geodetskom glasniku ne plaćaju nikakve naknade.

Etička pravila i smjernice časopisa u skladu su s pravilima i standardima Odbora za etiku u izdavaštvu (COPE), a tokom procesa izdavanja, časopis će snažno poticati sve uključene strane (autore, recenzente i urednike) na održavanje etički prihvatljivog ponašanja. U Geodetskom glasniku se ne tolerišu plagijati, manipulacija podacima i slikama, svjesno pružanje netačnih informacija, kršenje autorskih prava, netačni podaci o autorima, manipulacije u procesu recenzija, sukobi interesa, prevare i klevete.

 

Izjava o izdavačkoj etici i nesavjesnosti

Uputstvo za recenzente

Obrazac za recenziju

 

 

OTVORENI PRISTUP I AUTORSKA PRAVA

Geodetski glasnik je časopis s otvorenim pristupom, što znači da je omogućen potpuni pristup cjelokupnom sadržaju: trenutna slobodna dostupnost za čitanje, preuzimanje i dijeljenje, bez naplaćivanja naknada korisniku ili njegovoj/njenoj instituciji. Korisnicima je dozvoljeno čitanje, preuzimanje, umnožavanje, distribuiranje, štampanje, pretraživanje ili korištenje u bilo koju zakonitu svrhu, bez ikakvih finansijskih, pravnih ili tehničkih prepreka, u skladu s BOAI definicijom slobodnog pristupa.

Autor(i) zadržava(ju) autorska prava na sve članke objavljene u časopisu. Autori daju pravo časopisu na objavljivanje rada u štampanom i elektronskom formatu, te pravo identifikacije kao originalnog izdavača, uz istovremeno licenciranje rada pod Creative Commons Attribution (CC BY) License koja drugima omogućuje dijeljenje rada uz priznavanje i naznaku autorstva i prve objave u ovom časopisu.

 

UČESTALOST IZDAVANJA

Geodetski glasnik izlazi jednom godišnje, u decembru, kao štampano i online izdanje

 

HISTORIJAT ČASOPISA

Prvi štampani broj časopisa objavljen je 1967. godine pod nazivom Glasnik, na osnovu odluke o pokretanju lista donesenoj na Plenumu Skupštine Saveza geodetskih inženjera i geometara Bosne i Hercegovine, 10.12.1966. godine. Godine 1987. donesena je odluka da se časopis preimenuje u Geodetski glasnik, čime je naglašena njegova primarna orijentacija. 45. godišnjica izlaženja obilježena je 2011. godine, kada je predstavljen novi redizajnirani, sadržajno i grafički inovirani izgled časopisa, uz objavljivanje prvog elektronskog izdanja Geodetskog glasnika na internetu.

 

INDEKSIRANJE ČASOPISA

Časopis je dostupan u: EBSCO Academic Search Ultimate, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Index Copernicus, ResearchBib, WorldCat, Electronic Journals Library - EZB, Eurasian Scientific Journal Index - ESJI, Europub, International Institute Of Organized Research - I2OR, Scientific Indexing Services (SIS), Scinapse, Ingenta Connect, DRJI, OAJI, Masader

 

GEODETSKI GLASNIK (GEODETIC COURIER)

 

Journal of the Union of Associations of Geodetic Professionals in Bosnia and Herzegovina

UDK 528

ISSN 1512-6102

e-ISSN 2233-1786

 

The journal GEODETSKI GLASNIK is registered as mass media in the Information Office of the Federation of Bosnia and Herzegovina Government, under number 841 of 25.12.1998., as a periodical publication.

 

PUBLISHER

Union of Associations of Geodetic Professionals in Bosnia and Herzegovina

Stjepana Tomića 1/III, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

URL: http://www.suggsbih.ba

E-mail: glasnik@suggsbih.ba

 

AIMS AND SCOPE

Geodetski glasnik (Geodetic Courier) is scientific and professional periodical publication of the Union of Associations of Geodetic Professionals in Bosnia and Herzegovina. This journal covers the areas of geo-sciences: geodesy, surveying, cartography, geoinformatics, remote sensing, photogrammetry, land management, spatial planning, real estate registration and other areas related to spatial information, as well as important information from other fields that are important for the development and promotion of geodesy.

We aim to bring important work using any geodetic approach  to a wide audience and therefore  publish high-quality papers that describe the most significant and cutting-edge research in all areas of geodesy with strong messages that advance our understanding of geospatial principles. In addition to primary research, Geodetski glasnik also publishes various contributions - including issues such as  news and views, highlights about important work reported in other journals, book and software reviews, education, and the impact geodesy has on society. In this way, the journal aims to be the voice of the entire geodetic community in Bosnia and Herzegovina.

 

EDITORIAL POLICIES

Geodetski glasnik publishes scientific papers, professional papers and contributions (reviews, news,  announcements, presentations of books, journals and software, results of education and other similar works). All scientific and professional papers are subject of double blind peer review. The journal only publishes unpublished scientific and professional papers not offered to another publisher in the same form at the same time, after they have been accepted for publication from the side of the editorial board of Geodetski glasnik and two independent reviewers. Peer-reviewed articles are published in  languages of the three constitutive nations in Bosnia and Herzegovina and /or in English language. Contributions are not peer reviewed.

The authors do not pay any fees for publishing their texts in Geodetski glasnik.

The Journal's ethical principles and procedures (journal policies on authorship and contributorship, conflicts of interest, post-publication discussions and corrections, complaints and appeals, etc.) are based on guidelines and standards of the Committee of Publications Ethics (COPE) and throughout the publication process the journal will strongly encourage all involved parties (authors, reviewers and editors) to maintain ethical behavior. Geodetski glasnik does not tolerate plagiarism, data or figure manipulation, knowingly providing incorrect information, copyright infringement, inaccurate author attributions, attempts to inappropriately manipulate the peer review process, conflicts of interest, fraud, and libel.

 

Publication Ethics and Publication Malpractice Statement

Guidelines for reviewers

Review form

 

 

OPEN ACCESS AND COPYRIGHT ISSUES

Geodetski glasnik is an open access journal which means that all content are fully open access: immediately freely available to read, download and share, without any charges to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search the full texts of the articles in this journal or use in any other legal purpose, without any financial, legal or technical barriers, in accordance with the BOAI definition of open access.

Copyright on any article in a journal is retained by the author(s). Authors grant the journal a license to publish the article in printed and electronic form, and identify itself as the original publisher, with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution (CC BY) License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.

 

 

PUBLICATION FREQUENCY

Geodetski glasnik is published annualy, in December, as a printed edition and online.

 

JOURNAL HISTORY

The first printed issue of the journal was published in 1967 under the name Glasnik (Courier), on the basis of the decision to initiate the publication adopted in plenary Assembly of the Union of Geodetic Engineers and Surveyors of Bosnia and Herzegovina on December 10, 1966. In 1987 it was decided to rename the journal into Geodetski glasnik (Geodetic Courier), which emphasizes its primary orientation. The 45th anniversary of publication was celebrated in 2011, when the new redesigned, content and graphic innovated look of the journal was presented, with the publication of the first electronic edition of Geodetski glasnik on the Internet.

 

JOURNAL INDEXING

The journal is available at EBSCO Academic Search Ultimate, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Index Copernicus, ResearchBib, WorldCat, Electronic Journals Library - EZB, Eurasian Scientific Journal Index - ESJI, Europub, International Institute Of Organized Research - I2OR, Scientific Indexing Services (SIS), Scinapse, Ingenta Connect, DRJI, OAJI, Masader