Stjepana Tomića 1/III, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina + 387 (0) 33 278-459 + 387 (0) 33 278-484 sgbih@suggsbih.ba

SAVEZ UDRUŽENJA GRAĐANA GEODETSKE STRUKE U BOSNI I HERCEGOVINI - SUGGSUBIH

Union of Associations of Geodetic Professionals in Bosnia and Herzegovina

Savez udruženja građana geodetske struke u BiH (SUGGSUBIH) je samostalna društvena i stručna organizacija geodetskih stručnjaka u Bosni i Hercegovini, nastala dobrovoljnim udruživanjem građana geodetske struke. SUGGSUBIH je pravni slijednik ranijih geodetskih strukovnih organizacija koje su djelovale u Bosni i Hercegovini. Korijeni Saveza udruženja građana geodetske struke u BiH vežu se uz udruženje geometara koje je u Sarajevu osnovano 1919. godine. Nakon II svjetskog rata udruženje je svoj rad nastavilo u okviru Društva inženjera i tehničara Bosne i Hercegovine. U tom periodu je u Društvu inženjera i tehničara BiH postojala geodetska sekcija koja je okupljala geodetske inženjere i geometre. Godine 1951. je na mjestu spomenute geodetske sekcije osnovano samostalno Društvo geodetskih inženjera i geometara Bosne i Hercegovine, koje kasnije postaje Savez geodetskih inženjera i geometara SR Bosne i Hercegovine. Početkom 1954. formirana je prva sekcija van Sarajeva, tj. u Banja Luci. U daljem radu osnovane su sekcije u Tuzli i Mostaru (1956.), Zenici, Prijedoru, Doboju i Brčkom (1958.), a 1960. u Bihaću i Livnu. Naziv Saveza je 1994. promijenjen u Savez geodetskih inženjera i geometara Bosne i Hercegovine, 1995. u Savez udruženja građana geodetskih inženjera i geometara Bosne i Hercegovine, da bi 1998. bio preimenovan u Savez udruženja građana geodetske struke Bosne i Hercegovine. Današnji naziv koristi se od 2015. godine. Veliku aktivnost u svom radu SUGGSUBIH je iskazao na stručnom usavršavanju svojih članova i svih zainteresovanih, što se može zaključiti iz nekoliko stotina održanih kurseva i predavanja.


SUGGSUBIH je u svom djelovanju ostvario kvalitetnu saradnju sa svim relevantnim stručnim i društvenim faktorima u BiH, ali i van njenih granica. Ta saradnja se ogledala kroz razne aktivnosti Udruženja koje su bile od vitalnog značaja za geodetsku struku u BiH. Treba istaći da je SUGGSUBIH bio pokretačka snaga kod donošenja zakona o programiranju i finansiranju geodetskih radova kao i drugih tehničkih normativa i pravilničkih propisa. Obrazovanje geodetskih kadrova bila je stalna briga Udruženja, tako da je ono bilo glavni inicijator osnivanja Više geodetske škole u Sarajevu 1960. godine. Udruženju pripadaju velike zasluge za utemeljenje univerzitetske nastave geodezije, koja je prvi put u historiji Bosne i Hercegovine omogućena kroz osnivanje Odsjeka za geodeziju pri Građevinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, 1973. godine. U Udruženju rad nije prekidan ni tokom teškog ratnog perioda od 1992. do 1995. godine. Požrtvovani članovi Udruženja su jula 1994. u Sarajevu i aprila 1995. u Zenici organizovali dva savjetovanja na temu "Geodetska djelatnost u obnovi i izgradnji zemlje", kojima je prisustvovalo oko 250 učesnika, a 1994. im je čak pošlo za rukom da objave 30. broj časopisa Geodetski glasnik. Predsjednici Udruženja od 1952. godine bili su: Ismet Aganović, Hilmo Selimović, Mehmed Krzić, Husein Muftić, Fethulah Smailbegović, Miloš Vranješ, Vladimir Lukić, Omerbašić Ferid, Božidar Milišić, Faruk Selesković, Mustafa Begić, Mirsad Bakšić, Anđelko Gaco, Admir Mulahusić i danas aktuelni predsjednik Jusuf Topoljak.

Aganović Ismet
('52,'55,'56,'57)
Selimović Hilmija
('53,'54)
Krzić Mehmed
('58,'59)
Muftić Husein
('60)
Smailbegović Fethulah
('61,'62)
Vranješ Miloš
('63,'64)

Lukić Vladimir
('65 - '68)
Omerbašić Ferid
('69 - '72)
Milišić Božidar
('73 - '77)
Selesković Fruk
('78,'79)
Bakšić Mirsad
('89,'90)
Gaco Anđelko
('91,'92)

Begić Mustafa
('80 - '88,'95 - '07)
Mulahusić Admir
('07,'19)
Topoljak Jusuf
('19 - danas)

Savez udruženja građana geodetske struke ( i pod prijašnjim imenima) je redovno na svojim Skupštinama imenovao svoje počasne i zaslužne članove, dodjeljivao je plakete i druga priznanja svojim aktivnim članovima. Počasnih članova ima 21, a zaslužna su 153 člana. Detaljni historijat SUGGSBIH može se pročitati ovdje.

Programski ciljevi SUGGSUBIH
 • Okupljanje i podsticanje građana geodetske struke-geodeta da se organizuju u Udruženje građana “SUGGSUBIH“ i da tako organizovani doprinose privrednom razvoju BiH u svim sredinama i oblicima djelovanja i time osiguraju potpunu afirmaciju stvaralačke inicijative građana geodetske struke-geodeta, pojačavajući njihov doprinos u daljoj izgradnji i unapređivanju Bosne i Hercegovine u geodetskoj branši
 • da zastupa interese i prati društveni položaj članova udruženja građana “SUGGSUBIH“
 • izgrađivanje vlastite organizacije uz pružanje pune podrške uvođenju i primjeni savremenih naučno-tehničkih i tehnoloških dostignuća u oblasti geodezije
 • ostvarivanje principa da samo rad i rezultati rada određuju položaj građana, bez obzira na njegovu nacionalnost, pol, jezik, vjerska ubjeđenja, stranačku pripadnost i obrazovanje
 • rad na podsticanju i pomaganju geodeta u njihovom stručnom usavršavanju kroz odgovarajuće oblike permanentnog obrazovanja i stvaranja ekonomskih uslova u kojima će doći do punog izražaja njihove stvaralačke mogućnosti
 • da radi na podizanju općeg nivoa znanja i svijesti o nauci i tehnologiji i potiče primjenu savremenih naučnih metoda i duh stalne inovativnosti i pronalazaštva
 • podsticanje uključivanja u tržišne tokove privređivanja kroz oblike preduzeća, marketinga, inženjeringa, izdavačke informativno-propagandne i drugih vidova, te kroz prezentacije i izložbe rezultata rada-istraživanja i opreme
 • uključivanje u izradu propisa kojim se uređuje geodetska djelatnost, kao i onih oblika koje se dotiču geodezije kao što su uređenje prostora, zaštita čovjekove okoline, obezbjeđenje energije, sirovina, hrane i dr.
 • poboljšanje položaja, interesa i ugleda u društvu članova Udruženja građana “SUGGSUBIH“
 • zaštiti i pružanju svih vidova pomoći članovima Udruženja građana “SUGGSUBIH“
 • njegovanje i razvijanje etike poziva geodetske struke
 • razvijanje saradnje sa odgovarajućim međunarodnim i inostranim organizacijama iz oblasti geodetske struke, ali i ostalih srodnih struka
 • razmjena iskustava sa sličnim udruženjima i drugim nevladinim organizacijama u Bosni i Hercegovini i inostranstvu
 • da pruža podršku i pomoć u izradi i implementaciji projekata iz oblasti struke
 • da organizira seminare, okrugle stolove, javne tribine, savjetovanja, simpozijume i kongrese, radi ostvarivanja ciljeva Udruženja građana “SUGGSUBIH“
 • izdavanje knjiga, stručnih i naučnih radova, časopisa i drugih publikacija, radi ostvarivanja ciljeva Udruženja građana “SUGGSUBIH“

Sadržaj djelatnosti SUGGSUBIH
U skladu sa programskim ciljevima i ulogom organizacija inženjera i tehničara, u sadržaj rada SUGGSUBiH spada naročito:
 • praćenje i proučavanje, u svijetu i zemlji, problematike razvoja i odnosa nauke, tehnike, privrede, obrazovanja geodetskih kadrova, kao i druga pitanja od interesa za geodetske inženjere i geometre i njihova preduzeća i ustanove u kojima rade,
 • saradnja na zadacima i pitanjima sa odgovarajućim državnim organima, udruženjima građana, Privrednom komorom, preduzećima, stručnim i naučnim institucijama i drugim zainteresiranim subjektima,
 • organizovanje kongresa, savjetovanja, simpozijuma, seminara, kurseva, predavanja, izložbi, prezentacija, kao i drugih naučnih i stručnih skupova i aktivnosti,
 • organizovanje stručnih ekskurzija u zemlji i inostranstvu,
 • organizovanje i vođenje stručne izdavačke djelatnosti za potrebe geodetskih inženjera i geometara, kao i drugih djelatnosti.
Informisanje i obavještavanje
SUGGSUBiH informiše i obavještava javnost o svom radu putem svojih članova i sjednica organa, glasila, časopisa, biltena i drugih publikacija SUGGSUBiH, davanjem informacija sredstvima javnog informisanja, održavanjem stručnih i drugih skupova i drugim vidovima obavještavanja javnosti i zainteresovanih organizacija i članova o aktivnostima SUGGSUBiH. SUGGSUBiH izdaje svoje stručne informativne publikacije i glasilo pod nazivom "GEODETSKI GLASNIK".
Krajem 1966. godine Savez geodetskih inženjera i geometara SR Bosne i Hercegovine donio je odluku o pokretanju časopisa koji bi služio kao informator svojim članovima po pitanju društvenog rada, a u isto vrijeme kao najbolja veza sa svojim članstvom Saveza. Osim ovoga list bi sadržavao i naučne, stručne i druge članke i obavještenja koja su vezana za geodetsku struku. Časopis je nazvan GLASNIK, a prvi broj štampan je 1967. godine. Pod tim nazivom izašlo je 23 lista. Promjena naziva GLASNIK u GEODETSKI GLASNIK je izvršena 1987. godine, tako da je javno glasilo Saveza geodetskih inženjera i geometara SR Bosne i Hercegovine, pod nazivom GEODETSKI GLASNIK, prvi put štampan broj 24, juna 1987. godine.

Priznanja
SUGGSUBiH kao društvena i javna priznanja utvrđuje:
 • plaketu Udruženja građana “SUGGSUBIH“,
 • počasno članstvo u Udruženju građana “SUGGSUBIH“,
 • zasluženo članstvo Udruženje građana “SUGGSUBIH“
 • i zahvalnicu Udruženja građana “SUGGSUBIH“.
TIJELA SUGGSUBIH
Predsjednik: Prof. dr. sc. Jusuf Topoljak, dipl. inž. geod.
Podpredsjednik: Nedžad Pašalić, dipl. inž. geod.

© SUGGS - BiH  | Designed by HTML Codex

 | Distributed By: ThemeWagon