Savez udruženja građana geodetske struke u Bosni i Hercegovini je član IUGG Union of Associations of Geodetic Professionals in Bosnia and Herzegovina is the member of the IUGG

SAVEZ UDRUŽENJA GRAĐANA GEODETSKE STRUKE U BOSNI I HERCEGOVINI - SUGGSUBIH

Union of Associations of Geodetic Professionals in Bosnia and Herzegovina

POČETNA / HOME ČLANSTVO / MEMBERSHIP NOVOSTI / NEWS KONTAKT / CONTACT ARHIVA / ARCHIVE GEODETSKI GLASNIK / GEODETIC COURIER

 

Savez udruženja građana geodetske struke u BiH (SUGGSUBIH) je samostalna društvena i stručna organizacija geodetskih stručnjaka u Bosni i Hercegovini, nastala dobrovoljnim udruživanjem građana geodetske struke. SUGGSUBIH je pravni slijednik ranijih geodetskih strukovnih organizacija koje su djelovale u Bosni i Hercegovini.

Korijeni Saveza udruženja građana geodetske struke u BiH vežu se uz udruženje geometara koje je u Sarajevu osnovano 1919. godine. Nakon II svjetskog rata udruženje je svoj rad nastavilo u okviru Društva inženjera i tehničara Bosne i Hercegovine. U tom periodu je u Društvu inženjera i tehničara BiH postojala geodetska sekcija koja je okupljala geodetske inženjere i geometre. Godine 1951. je na mjestu spomenute geodetske sekcije osnovano samostalno Društvo geodetskih inženjera i geometara Bosne i Hercegovine, koje kasnije postaje Savez geodetskih inženjera i geometara SR Bosne i Hercegovine. Početkom 1954. formirana je prva sekcija van Sarajeva, tj. u Banja Luci. U daljem radu osnovane su sekcije u Tuzli i Mostaru (1956.), Zenici, Prijedoru, Doboju i Brčkom (1958.), a 1960. u Bihaću i Livnu. Naziv Saveza je 1994. promijenjen u Savez geodetskih inženjera i geometara Bosne i Hercegovine, 1995. u Savez udruženja građana geodetskih inženjera i geometara Bosne i Hercegovine, da bi 1998. bio preimenovan u Savez udruženja građana geodetske struke Bosne i Hercegovine. Današnji naziv koristi se od 2015. godine.

Veliku aktivnost u svom radu SUGGSUBIH je iskazao na stručnom usavršavanju svojih članova i svih zainteresovanih, što se može zaključiti iz nekoliko stotina održanih kurseva i predavanja.

   

Sjedišta SUGGSUBIH: Pаlаtа Јеšuе D. Sаlomа (do sredine 1990-tih), Geodetski zavod BiH (od sredine 1990-tih do kraja prve dekade 21. vijeka) i Odsjek za geodeziju Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (danas)

SUGGSUBIH je u svom djelovanju ostvario kvalitetnu saradnju sa svim relevantnim stručnim i društvenim faktorima u BiH, ali i van njenih granica. Ta saradnja se ogledala kroz razne aktivnosti Udruženja koje su bile od vitalnog značaja za geodetsku struku u BiH. Treba istaći da je SUGGSUBIH bio pokretačka snaga kod donošenja zakona o programiranju i finansiranju geodetskih radova kao i drugih tehničkih normativa i pravilničkih propisa. Obrazovanje geodetskih kadrova bila je stalna briga Udruženja, tako da je ono bilo glavni inicijator osnivanja Više geodetske škole u Sarajevu 1960. godine. Udruženju pripadaju velike zasluge za utemeljenje univerzitetske nastave geodezije, koja je prvi put u historiji Bosne i Hercegovine omogućena kroz osnivanje Odsjeka za geodeziju pri Građevinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, 1973. godine.

U Udruženju rad nije prekidan ni tokom teškog ratnog perioda od 1992. do 1995. godine. Požrtvovani članovi Udruženja su jula 1994. u Sarajevu i aprila 1995. u Zenici organizovali dva savjetovanja na temu "Geodetska djelatnost u obnovi i izgradnji zemlje", kojima je prisustvovalo oko 250 učesnika, a 1994. im je čak pošlo za rukom da objave 30. broj časopisa Geodetski glasnik. 

Predsjednici Udruženja od 1952. godine bili su:

Ismet Aganović, Hilmo Selimović, Mehmed Krzić, Husein Muftić, Fethulah Smailbegović, Miloš Vranješ, Vladimir Lukić, Omerbašić Ferid, Božidar Milišić, Faruk Selesković, Mustafa Begić, Mirsad Bakšić, Anđelko Gaco, Admir Mulahusić i danas aktuelni predsjednik Jusuf Topoljak.

 
   
Aganović Ismet

 1952, ´55, ´56. i 1957.

Selimović Hilmija

1953. i 1954.

Krzić Mehmed

1958. i 1959.

Muftić Husein

1960.

Smailbegović Fethulah

1961. i 1962.

   
   
Vranješ Miloš

1963. i 1964.

Lukić Vladimir

1965. – 1968.

Omerbašić Ferid

1969. – 1972.

Milišić Božidar

1973. – 1977.

Selesković Faruk

1978. i 1979.

   
       
Bakšić Mirsad

1989. i 1990.

Gaco Anđelko

1991. i 1992.

Begić Mustafa

1980.-1988. i 1995.-2007.

 Mulahusić Admir

2007. - 2019.

Topoljak Jusuf

2019. – danas

   

Savez udruženja građana geodetske struke ( i pod prijašnjim imenima) je redovno na svojim Skupštinama imenovao svoje počasne i zaslužne članove, dodjeljivao je plakete i druga priznanja svojim aktivnim članovima. Počasnih članova ima 21, a zaslužna su 153 člana.

Detaljni historijat SUGGSBIH može se pročitati ovdje.

 

Programski ciljevi SUGGSUBIH

 • Okupljanje i podsticanje građana geodetske struke-geodeta  da se organizuju u Udruženje građana “SUGGSUBIH“ i da tako organizovani doprinose privrednom razvoju BiH  u svim sredinama i oblicima djelovanja i time osiguraju potpunu afirmaciju stvaralačke inicijative građana geodetske struke-geodeta, pojačavajući njihov doprinos u daljoj izgradnji i unapređivanju Bosne i Hercegovine u geodetskoj branši,
 • da zastupa interese i prati društveni položaj članova udruženja građana “SUGGSUBIH“,
 • izgrađivanje vlastite organizacije uz pružanje pune podrške uvođenju i primjeni savremenih naučno-tehničkih i tehnoloških dostignuća u oblasti geodezije,
 • ostvarivanje principa da samo rad i rezultati rada određuju položaj građana, bez obzira na njegovu nacionalnost, pol, jezik, vjerska ubjeđenja, stranačku pripadnost i obrazovanje,
 • rad na podsticanju i pomaganju geodeta u njihovom stručnom usavršavanju kroz odgovarajuće oblike permanentnog obrazovanja i stvaranja ekonomskih uslova u kojima će doći do punog izražaja njihove stvaralačke mogućnosti,
 • da radi na podizanju općeg nivoa znanja i svijesti o nauci i tehnologiji i potiče primjenu savremenih naučnih metoda i duh stalne inovativnosti i pronalazaštva
 • podsticanje uključivanja u tržišne tokove privređivanja kroz oblike preduzeća, marketinga, inženjeringa, izdavačke informativno-propagandne i drugih vidova, te kroz prezentacije i izložbe rezultata rada-istraživanja i opreme,
 • uključivanje u izradu propisa kojim se uređuje geodetska djelatnost, kao i onih oblika koje se dotiču geodezije kao što su uređenje prostora, zaštita čovjekove okoline, obezbjeđenje energije, sirovina, hrane i dr.,
 • poboljšanje položaja, interesa i ugleda u društvu članova Udruženja građana “SUGGSUBIH“
 • zaštiti i pružanju svih vidova pomoći članovima Udruženja građana “SUGGSUBIH“,
 • njegovanje i razvijanje etike poziva geodetske struke.
 • razvijanje saradnje sa odgovarajućim međunarodnim i inostranim organizacijama iz oblasti geodetske struke, ali i ostalih srodnih struka
 • razmjena iskustava sa sličnim udruženjima i drugim nevladinim organizacijama u Bosni i Hercegovini i inostranstvu
 • da pruža podršku i pomoć u izradi i implementaciji projekata iz oblasti struke,
 • da organizira seminare, okrugle stolove, javne tribine, savjetovanja, simpozijume i kongrese, radi ostvarivanja ciljeva Udruženja građana “SUGGSUBIH“,
 • izdavanje knjiga, stručnih i naučnih radova, časopisa i drugih publikacija, radi ostvarivanja ciljeva Udruženja građana “SUGGSUBIH“.
 

Sadržaj djelatnosti SUGGSUBIH

U skladu sa programskim ciljevima i ulogom organizacija inženjera i tehničara, u sadržaj rada SUGGSUBiH spada naročito:

 • praćenje i proučavanje, u svijetu i zemlji, problematike razvoja i odnosa nauke, tehnike, privrede, obrazovanja geodetskih kadrova, kao i druga pitanja od interesa za geodetske inženjere i geometre i njihova preduzeća i ustanove u kojima rade,
 • saradnja na zadacima i pitanjima sa odgovarajućim državnim organima, udruženjima građana, Privrednom komorom, preduzećima, stručnim i naučnim institucijama i drugim zainteresiranim subjektima,
 • organizovanje kongresa, savjetovanja, simpozijuma, seminara, kurseva, predavanja, izložbi, prezentacija, kao i drugih naučnih i stručnih skupova i aktivnosti,
 • organizovanje stručnih ekskurzija u zemlji i inostranstvu,
 • organizovanje i vođenje stručne izdavačke djelatnosti za potrebe geodetskih inženjera i geometara, kao i drugih djelatnosti.

 

Informisanje i obavještavanje 

SUGGSUBiH informiše i obavještava javnost o svom radu putem svojih članova i sjednica organa, glasila, časopisa, biltena i drugih publikacija SUGGSUBiH, davanjem informacija sredstvima javnog informisanja, održavanjem stručnih i drugih skupova i drugim vidovima obavještavanja javnosti i zainteresovanih organizacija i članova o aktivnostima SUGGSUBiH. SUGGSUBiH izdaje svoje stručne informativne publikacije i glasilo pod nazivom "GEODETSKI GLASNIK".

Krajem 1966. godine Savez geodetskih inženjera i geometara SR Bosne i Hercegovine donio je odluku o pokretanju časopisa koji bi služio kao informator svojim članovima po pitanju društvenog rada, a u isto vrijeme kao najbolja veza sa svojim članstvom Saveza. Osim ovoga list bi sadržavao i naučne, stručne i druge članke i obavještenja koja su vezana za geodetsku struku. Časopis je nazvan GLASNIK, a prvi broj štampan je 1967. godine. Pod tim nazivom izašlo je 23 lista. Promjena naziva GLASNIK u GEODETSKI GLASNIK je izvršena 1987. godine, tako da je javno glasilo Saveza geodetskih inženjera i geometara SR Bosne i Hercegovine, pod nazivom GEODETSKI GLASNIK, prvi put štampan broj 24, juna 1987. godine.

 

Priznanja

SUGGSUBiH kao društvena i javna priznanja utvrđjuje:

 • plaketu Udruženja građana “SUGGSUBIH“,
 • počasno članstvo u Udruženju građana “SUGGSUBIH“ ,
 • zasluženo članstvo Udruženje građana “SUGGSUBIH“ i
 • zahvalnicu Udruženja građana “SUGGSUBIH“.

 

TIJELA SUGGSUBIH

Predsjednik: Prof. dr. sc. Jusuf Topoljak, dipl. inž. geod.

Podpredsjednik: Nedžad Pašalić, dipl. inž. geod.

Sekretar: Muamer Đidelija, dipl. inž. geod.

Predsjednik Skupštine: Irfan Kereš, dipl. inž. geod.